GDPR

.

FORSA PK INTEGRITETSPOLICY

Förord

För att sköta sina åtaganden måste Forsa Pistolskytteklubb föra register med information om sina medlemmar. Sådana register omfattas av Europeiska GDPR-lagen som kräver att vi är tydliga med att informera kring vilka uppgifter som lagras för att du som medlem ska kunna tillvarata dina rättigheter. Uppgifterna behandlas och sparas i första hand i MAP, förutom styrelseprotokoll,  godkända föreningsintyg, polisärenden, arrendeavtal, försäkringar och godkända medlemsansökningar som sparas på en extern hårddisk som förvaras i ett låst vapenskåp.

Föreningen samlar in de uppgifter som är nödvändiga för föreningens olika åtaganden. Följande är nödvändigt för oss att veta om våra medlemmar och deltagare på våra träningsskjutningar:

 • Fullständigt namn
 • Personnummer
 • Kontaktinformation (adress, email, telefonnummer)
 • Närvarolistor
 • Kompetensprov / märkesserier
 • Tävlingslicenser
 • Medlems status (Typ av medlem)
 • Utkvitterade nycklar
 • Förtroendeposter
 • Disciplinärenden
 • Resultatlistor

Observera att du som medlem själv kan styra vilka kontaktuppgifter föreningen sparar om dig! Vi sparar de kontaktuppgifter du angav när du ansökte om medlemskap eller som du använt i dina kontakter med föreningen. Om du inte meddelar oss ditt telefonnummer eller mailadress sparar vi inte dessa uppgifter.

Varför behöver föreningen uppgifterna?

Föreningen sparar namn och kontaktinformation för att kunna kontakta medlemmarna i olika ärenden och för att skicka olika sorters information. Bland annat skickas kallelser till årsmötet, skjutschema och information om tävlingar, upprop till arbetsdagar och medlemstidningen Nationellt Pistolskytte.

Personnummer och närvarolistor är nödvändiga dels för att föreningen ska kunna söka bidrag och dels för att föreningen ska kunna intyga medlemmars behov av skjutvapen till Polisen när de ansöker om licenser.

Information om tävlingslicenser och kompetensprov sparas för att våra medlemmar ska kunna delta i tävlingar och erövra skyttemärken.

Information om medlems-status och utkvitterade nycklar sparas för att bevaka föreningens ekonomiska intressen.

Vem har tillgång till de här uppgifterna?

Styrelsens ledamöter har direkt åtkomst till föreningens register där uppgifter om medlemmar sparas.

Funktionärer utanför styrelsen kan få tillgång till information efter godkännande av styrelsen om de behöver den för att kunna sköta sina åtaganden i föreningen.

Föreningen lämnar uppgifterna vidare till förbund som föreningen tillhör: Svenska Pistolskytte förbundet (SPSF) och Svenska Skyttesportförbundet (SvSF), Riksidrottsförbundet (RF) Svenska Svartkrutsskytte Federationen (SSSF).

Om en medlem ansöker om vapenlicens lämnas uppgifter vidare till Polisen.

Föreningen lämnar inte ut medlemsinformation till andra organisationer eller för andra ändamål än de som beskrivs ovan.

Hur länge sparas uppgifterna?

Så länge du är medlem kommer föreningen att spara uppgifter om det eftersom det är nödvändigt för att administrera ditt medlemskap. Om du avslutar ditt medlemskap kommer föreningen att arkivera uppgifter som är av allmänt intresse och vi sparar även information som du som medlem kan behöva om du vill fortsätta med skytte i en annan förening eller någon gång i framtiden. Exempelvis sparas uppgifter om vem som har vunnit klubbens mästerskap eller vem som har varit ordförande, och vi har kvar uppgifter om att du har varit medlem hos oss så att vi kan gå i god för dig om du söker medlemskap i en annan förening. De flesta uppgifter kommer med andra ord inte att raderas även om du avslutar ditt medlemskap. De uppgifter vi inte längre behöver raderas. Exempelvis raderas uppgifter om att du har kvitterat ut nycklar så snart nycklarna är återlämnade.

Namn och tävlingsresultat publiceras på Forsa PKs hemsida enligt följande:

 • Inbjudningstävlingar publiceras på hemsidan under ”Resultat”, öppet för alla
 • Klubbtävlingar publiceras på hemsidan under ”Resultat” + inloggning, öppet för klubbmedlemmar.

Publicering av personuppgifter

Styrelsen har använt sig av intresseavvägning som rättslig grund för publiceringen av nedanstående personuppgifter. Grunden för detta är att styrelsen har bedömt att Forsa PKs intresse i att visa upp sportens alla positiva sidor, att vi finns och i förlängningen ett sätt att motivera vår existens genom att visa allmänhet och politiker att vi har en levande verksamhet och att vi är seriösa i vårt utövande  väger tyngre än personernas intresse.

Samtycke från vårdnadshavare krävs dock för barn och ungdomar under 16 år.

Resultatlistor

Publicering av resultatlistor görs för att det är en uppgift av allmänt intresse.

Bilder/Video

Bilder och video från av Forsa PK arrangerade tävlingar i form av ”prispallsbilder” och allmänna bilder från tävlingarna och andra events kan komma att publiceras.

Information om detta anslås tydligt i samband med tävlingarna/eventet.

Om någon, tävlande, funktionär eller åskådare inte önskar ha sina personuppgifter publicerade har hen rätt att avsäga sig detta genom att meddela tävlingsledningen eller mail@xxxx.se

Presentation/Reportage från tävlingar eller andra events

Publiceras bilder och namn på personer på sociala medier och hemsida till exempel vid presentation från tävlingar eller andra events så föregås detta av ett muntligt godkännande enligt samtyckesregeln av den avbildade individen.

Skjutprogram

 • Skjutprogram utan skjutledare publiceras på hemsidan under ”Skjutprogram”, öppet för alla.
 • Skjutprogram med skjutledare publiceras på hemsidan under ”Skjutprogram” , + inloggning, öppet för klubbmedlemmar.

Spridning av information till obehöriga

Ingen information annat än som beskrivs ovan sprids.

Vad har jag för rättigheter?

GDPR ger dig vissa rättigheter, som du kan läsa om hos datainspektionen:

Du kan begära att få veta vilka uppgifter föreningen har lagrat om dig, och du har rätt att få en felaktig uppgift rättad. Du kan också begära att få vissa uppgifter raderade. Det senare gäller bara om du har avslutat ditt medlemskap; då kan du begära att få kontaktuppgifter och närvaroanteckningar raderade.

Om du vill utnyttja någon av ovanstående rättigheter kontaktar du föreningen direkt vid tävlingar och events, annars via epost:

info@forsapk.se